ABATONI - Šperky & Módní doplňky
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY VÝPRODEJ OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
Helena Vančurová
Adresa
Ružinovská 1161/8
Praha 4
14200
Česká republika
71392777
nejsme plátci DPH
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .


Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní informace

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.abatoni.cz, který provozuje pí. Helena Vančurová, IČ: 71392777, se sídlem Ružinovská 1161/8, Praha 4, 14200. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě www.abatoni.cz

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající:

Helena Vančurová, IČ 71392777, se sídlem Ružinovská 1161/8, 142 00  Praha 4.

2. Kupující:

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva:

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle obč. zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. Zpracování osobních údajů a GDPR ready

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků e-shopu ABATONI : Při nakládání s daty se náš e-shop řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Helena Vančurová, provozovatel online e-shopu ABATONI prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytuje společnost tyto údaje třetí straně. Jaké údaje shromažďujeme? Pro realizaci kupní smlouvy od vás vyžadujeme znát jméno (případně název firmy), adresu (fakturační a případně dodací), telefon a e-mail. Dále pak evidujeme vaše jednotlivé objednávky zboží, stejně tak faktury, které vám e-shop vystaví. Veškeré informace slouží pouze k dodání objednaného zboží z našeho e-shopu na vaši adresu a pro usnadnění komunikace s vámi. Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit? Po přihlášení do online e-shopu můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nas nenakoupili, stačí odeslat e-mail na adresu abatoni@seznam.cz

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně os. údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka POTVRDIT REKAPITULACI A DOKONČIT OBJEDNÁVKU) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese abatoni@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu. Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku 3.000,- akceptujeme pouze platbu předem, na dobírku nelze. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady v plné výši. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 6. těchto VOP, a to pod body Platba předem bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Ceny za zboží uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání". Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Daňový doklad (paragon či faktura) na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list a zasílá se elektronicky. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení pokud není toto dohodnuto jinak. V případě kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební metody úhrady : platba předem bankovním převodem / platba na dobírku

EET : Vzhledem k tomu, že náš obchod nepřijímá platby v hotovosti ani kartami, ale platby probíhají pouze převodem na účet či na dobírku, nemáme povinnost registrace k EET.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci (např. České poště), tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Reklamace ohledně poškození během přepravy tedy podává Kupující a to u dopravce. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 2-3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad (fakturu či paragon). Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  • 1/ Česká pošta - platba předem na účet

  • 2/ Česká pošta - platba na dobírku 

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné směrem k nám Kupující. 

ZBOŽÍ DODÁVÁME POUZE DO ČR, NIKOLIV DO ZAHRANIČÍ (KROMĚ SR) ! NA SLOVENSKO POUZE PO PLATBĚ PŘEDEM, NE NA DOBÍRKU !

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné :

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, písemně na adresu provozovny. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof. 

Lepené šperky s krystaly Swarovski nesmí přijít do kontaktu s vodou, která může způsobit odlepení vsazeného kamene. Před mytím, koupáním, sprchováním či mytím vlasů je nutno šperky sundat. Na noc je třeba šperky se Swarovski krystaly také odložit z důvodu možnosti mechanickeho poškození.

K náhrdelníkům se dle skladové dostupnosti dodávají většínou očkové či drobné kuličkové řetízky (oproti hádkovým na obrázku). Náušnicové klapky většinou hladké nebo ve tvaru lístku. Tvar řetízku či klapek není možno reklamovat, vždy před nákupem je možno na dotaz sdělit jaký přesně typ obdržíte.

 

Reklamační protokol ke stažení zde : 

https://www.formulare-ke-stazeni.cz/nahledy/nu_06ReklamList.png

 

9. Ukončení Smlouvy

1) Spotřebitel (kupující) bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1829 / 1832 občanského zákoníku, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od  převzetí plnění (zboží), a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

2) Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží.

3) Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4) Spotřebitel odpovídá  pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Upozorňujeme že nedílnou součástí hodnoty zboží je i obal, návody a další doplňky náležející ke zboží.

5) Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Cena za zboží zahrnuje též obal, dokumentaci, návody a další příslušenství dodané se zbožím.

6) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

7) Nepřevzetí zásilky nelze považovat za platné odstoupení o smlouvy.

8) Doklady patřící ke zboží pokud jsou součástí originálního balení zašle prodejce automaticky (návod apod.) Paragon či fakturu zašle prodejce na vyžádání dle zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) § 31 odst. (14)
 

Doporučujeme: v případě že chcete využít možnost vrácení zboží ve 14 denní lhůtě, NEJPRVE NÁS O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMUJTE E-MAILEM A PO DOHODĚ ( u některého zboží vrácení nelze uplatnit, např. u zboží vyrobeného na objednávku) a až poté zašlete zboží na adresu dodavatele (ne na dobírku). Přiložte prosím následující údaje:

1) informaci že odstupujete od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě

2) číslo faktury nebo objednávky

3) číslo bankovního učtu pro vrácení peněz.   

   

10. Závěrečná ustanovení

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy abatoni@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.

 

Doložka o prodeji zlata či stříbra

Vyobrazení českých puncovních značek naleznete níže a také v záložce "Odkazy" vpravo nahoře.punc

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující-spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o prodeji zlata či stříbra, neboť cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a to vše v souladu s ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@obchody24.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
OSOBNÍ PŘEVZETÍ - Praha 4 Krč
AKCE - NYNÍ OSOBNÍ PŘEVZETÍ ZDARMA !!! :-) Platba je možná pouze předem na účet, hotovost nepřijímám, děkuji za pochopení. Převzetí zboží je možné po předchozí domluvě dne a času.
ZDARMA ZDARMA
ČESKÁ POŠTA
69,00 Kč 10,00 Kč
SLOVENSKO - PLATBA PŘEDEM
NA DOBÍRKU NELZE !!!
229,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
Platbu předem zadejte i pokud si přejete zboží osobně vyzvednout na naší adrese. Zboží NELZE platit hotově.
BEZ POPLATKU
PLATBA NA DOBÍRKU
69,00 Kč
SLOVENSKO - PLATBA PŘEDEM
NA DOBÍRKU NELZE !!!
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ